Polityka prywatności i cookies 

Polityka prywatności i pliki cookies

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych klientów sklepu internetowego Słoń Torbalski.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o., wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 148628 z siedzibą w  Krakowie, ul. Węgierska 7, NIP: 679-274-25-64, Regon: 356586808;
  Dane kontaktowe: adres mailowy: sklep@slontorbalski.pl; tel. 12-362-31-24;

  adres korespondencyjny: Kokotów 674; 32-020 Wieliczka,
 2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie w zakresie koniecznym do realizacji usługi. Zakres danych może obejmować: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, (NIP i nazwę w przypadku prowadzenia przez klienta działalności gospodarczej), telefon kontaktowy, adres do wysyłki.
 3. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) i na podstawie:
  art. 6 ust.1 lit. a - wyrażonej przez Klientów zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez założenie stałego konta klienta,

  art. 6 ust.1 lit. b – dane niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy, której klient jest stroną, w tym wystawienia faktury lub rachunku,

  art. 6 ust.1 lit. c – dane do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – prowadzenie sprawozdawczości finansowej,

  art. 6 ust. 1 lit.  f. – dane do realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń z tytułu umowy oraz do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowaniu.
 4. Celami przetwarzania danych osobowych Klientów są:
 • realizacja umów, których Klienci są stroną, w szczególności:
  a. bieżąca korespondencja związana z realizacją zamówienia, wystawianie faktury lub rachunku

  b. archiwizacja danych przez okres zgodny z przepisami, maksymalnie 5-letni
 • ewentualne odzyskiwanie należności z tytułu zawartych umów
 • marketing bezpośredni dotyczący produktów i usług własnych Administratora w zakresie zgodnym z uzyskaną od Klientów odrębną zgodą.

      5. Administrator przechowuje dane osobowe Klientów przez okres:

          -  w przypadku złożenia zamówienia bez zakładania indywidualnego konta Klienta - przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu zamówienia, nie dłużej niż przez 5 lat;

          - w przypadku założenia indywidualnego konta Klienta jego dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu;

          - w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych drogą elektroniczną dane Klienta będą przechowywane nie dłużej niż do wycofania udzielonej zgody.

      6. Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych osobowych Klientów to:

                    a.    dostawca usług hostingu wobec Administratora danych,

                    b.    upoważnieni pracownicy Administratora,

                    c.     firmy kurierskie realizujące zmówienia Klientów na zlecenie Administratora,

                    d.    podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

                    e.    dostawcy usług prawnych w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu umów zawartych przez Administratora z Klientem.

      7. Dane Klientów nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

      8. Klienci mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • żądania usunięcia danych, ich ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania
 • przenoszenia swoich danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych Klienci mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       W celu realizacji wyżej opisanych praw należy kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres e-mail sklep@slontorbalski.pl

Pliki cookies

Sklep internetowy Słoń Torbalski wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” - pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”  w ustawieniach przeglądarki internetowej. W każdej chwili istnieje możliwość samodzielnej zmiany przez Klienta ustawień plików „cookies” poprzez dokonanie zmian w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Prosimy, aby swoją decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików Cookies podjęli Państwo jako nasi Klienci bezpośrednio po wejściu na naszą stronę internetową.

Zmiany w Polityce Prywatności

Sklep internetowy Słoń Torbalski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.


Kontynuuj Zakupy